Grandfeldts Gård, Maribo

Et boligbyggeri med variationer af almene boliger, lejeboliger og ejerboliger. Vi har netop lagt sidste hånd på det materiale, der skal illustrere de fremtidige forhold …

Et boligbyggeri med variationer af almene boliger, lejeboliger og ejerboliger.

Vi har netop lagt sidste hånd på det materiale, der skal illustrere de fremtidige forhold for den nye bebyggelse midt i Maribo by.

 

Den nye bebyggelse i Maribo ligger midt i byen mellem Vestergade ved Lilletorv og Søndersø.

Byggeriet skal etableres som en randbebyggelse mod Lilletorv, med varierende bygningsvolumener, der strækker sig mod Søndersø.

Bebyggelsen tager hensyn til nabohusenes højder. Herved fastholdes den eksisterende, klassiske bebyggel­sesstruktur omkring Lilletorv og forstærker de bymæssi­ge kvaliteter med respekt for byens skala i dette område.

I den nye bebyggelse etableres en landskabelig passage, der åbner op for udsigt og adgang til Søndersø. En helt unik mulighed for at skabe bymæssige sammenhænge, der kan opleves fra Maribo Torv via Vestergade over Lil­letorv og gennem den nye bebyggelse.

Langs den nye passage åbnes et uderum mellem byg­ningerne, der i en landskabelig variation af forskydninger giver større grad af åbenhed, jo nærmere man kommer til Søndersø. Bygningerne varieres i højder fra 3 etager ved passagens begyndelse til 1 etage mod Søndersø og indpasser sig i landskabet og det historiske miljø.

 

Den nye bebyggelse langs Lilletorv udføres med facade i tegl, blank mur og tegl på tag. Der anvendes nuancer i den klassiske farveskala for røde tegl, der harmonerer med de eksisterende byhuse i kvarteret og respekterer det fine murværk på Maribo Domkirke.

Mod Vestergade etableres vinduesåbninger, facadedøre og portåbninger i størrelser og rytme, der harmonerer med det eksisterende bybillede med klassiske og nyere bebyggelse. På hver side af passagen etableres bygning­er med relief i murværket, der viderefører principper­ne for om varierende facadebredder og gesimser. Taget over facaden mod Vestergade beklædes med tegl og udføres med vinkel på ca. 45° hældning. Der udføres tilbagetrukne kviste, som det kan ses på de eksisterende bygninger omkring Lilletorv.

Mod den landskabelige passage udføres bebyggelsen li­geledes med facade i tegl, blank mur i nuancer af røde tegl. Her udføres større vinduespartier, altaner og tagter­rasser, der vender sig mod udsigten og naturen, himlen og solen i syd. Tagfladerne mod søen udføres med varie­rende flader af grønne tage, der spiller sammen med ud­trykket fra Maribo Klosterruin. Tagfladerne udføres med lav hældning, der lægger sig diskret ind i det eksisteren­de landskab. Materialevalg og bygningens udformning fastholder tilknytningen til det historiske område.

Valg af variationer og forskydninger, bygningsstørrelser og –materialer, tagflader og –hældninger formidler en levende overgang mellem de bymæssige ved Lilletorv og det landskabelige ved Søndersø.

 

Fra Vestergade skal den nye be­byggelses udformning tilvejebringe en forbindelse mellem Lilletorv og Søndersø, så alle byens borgere kan få glæde af at bevæge sig gennem grønne arealer og tage ophold i rekreative omgivelser, der ven­der mod udsigten til Maribosøerne og det nye anlæg, den restaurerede Maribo Klosterruin samt Maribo Domkirke.