Stengård Skole

Stengård Skole er tegnet af Vilhelm Lauritzen og er et meget tidstypisk og smukt byggeri fra 1950’erne, og er bevaringsværdig i SAVE 3. Med udgangspunkt …

Stengård Skole er tegnet af Vilhelm Lauritzen og er et meget tidstypisk og smukt byggeri fra 1950’erne, og er bevaringsværdig i SAVE 3.

Med udgangspunkt i og respekt for Stengård Skoles smukke bygningsarv og de elegante arkitektoniske virkemidler, som Vilhem Lauritzen tillagde bygningerne, renoveres, transformeres og indrettes skolens rum med nye og moderne læringsmiljøer.

Intentionerne for projektet er at skabe et læringsmiljø i indskolingen, hvor der gøres op med den klassiske klasseundervisning i lukkede klasserum. Derudover er det et stort ønske at integrere og udnytte det store gangareal, som er uden decideret funktion eller program. Gangarealet mellem klasserummene blev udelukkende brugt til ustruktureret opbevaring og ’motorvej’ for gående og løbende børn. I vores udvikling af projektet arbejder vi derfor med ’smarte m²’, således at flest mulige m² omdannes til aktive og brugbare områder for undervisning, leg og praktiske funktioner.

Med projektet bevæger Stengård Skole sig væk fra traditionen om én stol og ét bord til hver elev. De tre oprindelige klasselokaler er blevet indrettet til ét sammenhængende læringsrum med forskellige funktioner og zoner, ligesom teknologi er inddraget som relevant værktøj i børnenes kompetenceudvikling.

I projektet for indskolingen er der for hvert baseområde (klassetrin) skabt en opdeling i zoner; Hjerterum, Vidensrum samt to områder med arbejds- og værkstedsfunktioner.

Hjerterummet er det fleksible og multifunktionelle samlingsrum for hvert klassetrin, hvor også forskellige værkstedsfunktioner placeres. Hjerterummet smelter i høj grad sammen med gangarealet, der herved inddrages og bliver en del af undervisningsrummet.

Vidensrummet ligger placeret overfor hjerterummet, så de to rum kan bruges sammen. Vidensrummet indrettes med en stor trappe, der kan rumme en hel klasse.

Arbejds- og værkstedszonerne er fleksibelt indrettet med borde og stole og god visuel kontakt til de øvrige undervisningsmuligheder.

Fokus på rumlige overgange føres videre fra bygningernes oprindelige arkitektur og videreudvikles, så de traditionelle klasseværelser opløses og forvandles til aktivitetsbaserede og tematiserede læringsmiljøer, som fordrer variation, leg, fordybelse og bevægelse, samt understøtter børnenes læring og udvikling af fremtidens kompetencer.

Ændringen af de fysiske rammer lægger op til kreativt og innovativt arbejde samt en i højere grad faciliterende lærer/pædagog-rolle, som understøtter børnene i de mindste skoleklasser i at udvikle forbedrede evner til samarbejde og problemløsning.

Designet for renoveringen lægges i spændingsfeltet mellem arkitektur og design, for at bevare relationen til skolens og 1950’ernes arkitekturtradition. I transformationen inddrages få, men robuste materialer, som med tiden vil patinere og blive endnu smukkere. Der er foretaget akustikberegning af specialister og resultatet er et miljø, som lever op til lydkravene for undervisningsrum.

Projektet blevet udviklet, diskuteret og præciseret i samarbejde med lærere og pædagoger på skolen og projektledelsen i Gladsaxe Kommune, lige så vel, som det er er blevet diskuteret med Future Classroom lab.

Fakta
Bygherre
Gladsaxe Kommune v. Pia Knudsen
Ibrugtagning
Forventet Etape 1: 2020 og Etape 2: 2021
Areal
ca. 1.200 m²
Anlægssum
ca. 10,5 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Barion ApS, Karsten Bach Rådgivende El-ingeniør